แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจที่ได้รับจากบริการ และความผูกพันของผู้รับบริการจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล